• نکات فنی در اجرای سقف عرشه فولادی

 

شرکتهای مجری سقف عرشه فولادی میبایست به نکاتی که در اینجا به شرح آنها میپردازیم توجه کافی داشته باشند و در حین عملیات اجرایی آنها را بکار بندند. رعایت این نکات از دوباره کاریهای احتمالی جلوگیری کرده و در واقع راهکارهایی هستند برای حفظ ایمنی،بهره وری و ضوابط فنی.

 

الف ) قراردادن  بسته های ورق  عرشه فولادی بر روی اسکلت :

                                         

 

         

 

ب ) ویژگی های جان پناه پیرامونی ( محافظ پرتگاهها )

               

 

           

 

ج ) بتن ریزی

 

د ) شمع بندی :

  1. - یک ردیف شمع در وسط دهانه
  2. - دوردیف شمع در یک سوم دهانه از هر طرف